Bokningsvillkor Båtplatser

Hyresavtalsvillkor för Pargas stads båtplatser

Hyresavtalet träder ikraft efter det att hyrestagaren undertecknat ansökan om båtplats.

Villkoren för hyresavtalet är följande:

1. Hyresavtalet gäller en båtsäsong i taget eller enligt ansökan. Båtsäsongen för båtbryggorna inleds 15.4. eller när pålningsarbetena och iståndsättningen är färdiga. Båtsäsongen upphör 30.11. Båten ska dock avlägsnas från båtplatsen innan havet fryser till.
2. Hyrestagaren får förtöja sin båt endast på den hyrda båtplatsen.
3. Staden förbehåller sig rätten att ändra och flytta båtplatserna t.ex. inom ramen för variationen mellan pålarna (+/- 50cm).
4. Hyrestagaren har inte rätt att överlåta eller hyra ut båtplatsen till tredje part.
5. Båten får inte förvaras på båtplatsen utanför båtsäsongen. Staden har rätt att på hyrestagarens bekostnad avlägsna en båt som förvaras på båtplatsen utanför båtsäsongen. Detta gäller inte hyrestagare som skriftligt anhållit om och beviljats tillstånd till en förlängning av båtsäsongen.
6. När båten förtöjs vid eller lösgörs från bryggan eller ligger vid bryggan ska nödvändig försiktighet iakttas och tillräckliga skydd användas vid båtens sidor. Båten ska förtöjas vid bryggan omsorgsfullt och säkert och vid behov ska förtöjningstrossar med fjädring användas.
7. Båten förvaras på båtplatsen och hyrestagaren färdas på vattnet vid båtbryggan på eget ansvar. Staden ersätter inte skador som orsakats av att båtplatsen använts med undantag för skador som föranleds av grovt vållande som kan läggas staden till last, varvid stadens ansvar begränsas till det hyresbelopp som betalats till staden.
8. Staden ansvarar inte för skador som inom båtbryggans område eventuellt orsakas hyrestagaren, t.ex. skadegörelse på bilar som parkerats på området eller båtar som förvarats på området, skador som orsakas av en båt som får bottenkänning eller av väderförhållanden.
9. Staden har rätt att under båtsäsongen avlägsna båtar som fastsatts felaktigt, t.ex. båtar som ligger på fel plats eller för vilka ingen avgift betalats, båtar och konstruktioner som är i vägen för pålnings- och reparationsarbete, t.ex. trappsteg som utan tillstånd byggts vid bryggan. Hyrestagaren har inte rätt att vid bryggan fästa ledningar, konstruktioner eller anordningar eller att på bryggan förvara lösegendom.
10. Avfall får endast lämnas i kärl avsedda för ändamålet. I de avfallsbehållare som finns får lämnas endast sådant avfall som härrör från båtplatsernas båtar. Staden har rätt att på hyrestagarens bekostnad avlägsna lösegendom som förts till området eller inte hör dit genom att föra värdelös egendom till avstjälpningsplatsen/sorteringsstationen eller annars förstöra denna eller genom att sälja sådan lösegendom som har försäljningsvärde på offentlig auktion eller på något annat lämpligt sätt.
11. Hyrestagaren ska uppge person- och adressuppgifter, hemort och andra kontaktuppgifter som gäller för hyrestagaren själv och båten. Om adressen eller någon annan uppgift ändras ska detta omedelbart skriftligen meddelas.
12. Hyrestagaren ska skriftligen säga upp avtalet. Hyrestagare som säger upp avtalet efter 1.6 debiteras full avgift för bryggplats.

Tillägg till hyresvillkoren för Snäckvikens (Snäckvik II och III) och Munkvikens båtplatser.

Varje kund som har ett giltigt skriftligt avtal om båtplats i Snäckviken eller Munkviken har rätt att lösa ut en nyckel med vilken man kommer till bryggorna och avfallskärlen. Staden uppbär en pant om 20€ som skall vara betald innan kunden kan lösa ut nyckeln. Nyckeln får inte kopieras eller delas ut till andra och avtalspersonen är personligen ansvarig för nyckeln och dess användning. Senast då kunden säger upp avtalet om båtplats, skall nyckeln returneras till staden och då panten returneras till kunden. Ifall kunden tappar bort nyckeln eller att den av andra orsaker kommer bort, kan avtalsparten bli skyldig att ersätta de kostnader detta innebär för brygghållaren, t.ex. byte av lås och nycklar. Dessa ersättningsfall avgörs skilt från fall till fall. Om ett avtal sägs upp p.g.a. orsaker som beror på kunden, är kunden skyldig att genast efter avtalets avbrott returnera nyckeln till staden. I annat fall kan avtalsparten bli skyldig att ersätta de kostnader detta innebär för brygghållaren.

Kunden har rätt att till de låsbara avfallskärlen föra brännbart hushållsavfall som uppstått under båtvistelsen eller som uppkommit från fritidsbyggnaden. Denna avgift ingår i båtplatsavgiften.