Bokningsvillkor Utrymmen

Bokningsvillkor för Pargas stads idrott- och kulturutrymmen

Hyres- och bokningsvillkoren träder i kraft efter att bokningsförfrågan behandlats och kunden erhållit bokningsbekräftelse av administratör för utrymmet i fråga.

Allmänna villkor

1. Lokaler/anläggningar/utrymmen får endast användas för i bokningen angiven tid och ändamål. Kunden är också skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig administratör. Tidsöverskridning av erhållen bokning debiteras för varje påbörjad timme enligt angiven taxa.

2. Lokaler/anläggningar/utrymmen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokal/anläggning/utrymme lämpar sig för den verksamhet bokningen avser. Om lokal/anläggning/utrymme ej kunnat nyttjas av orsak som kund ej kunnat påverka skall detta skriftligen meddelas adminstratören inom 10 dagar efter det aktuella upplåtelsetillfället.

3. Vid skada på lokal/anläggning/utrymme eller förvaltarens övriga egendom i dessa skall anmälan utan dröjsmål göras till administratören alternativ annan personal. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.

4. Avtalet eller upplåtelsen får inte utan adminstratörens skriftliga godkännade överlåtas eller säljas till annan.

5. Hyrestagaren ska uppge person- och adressuppgifter, hemort och andra kontaktuppgifter som gäller för hyrestagaren själv eller för verksamheten ifråga tex idrottsförening eller företag. Om adress eller någon annan uppgift ändras ska detta omedelbart skriftligen meddelas.

6. Hyresgästen skall utse en kontaktperson som ansvarar för den avsedda verksamheten. Kontaktpersonen ansvarar för att deltagarna informeras om skyddsföreskrifter och övriga anvisningar för lokal/anläggning/utrymme följs.

7. Alkoholförtäring får ej förekomma såvida inte särskild överenkommelse har gjorts. Genrellt rökförbud gäller, dock kan rökning ske på särskilt anvisad plats.

8. Administratören har rätt att neka bokningsförfrågan om det på sannolika grunder kan antas att denna kan medföra ordningsstörningar eller olaglig handling i eller vid lokal/anläggning/utrymme. Om bokningen redan gjorts har administratören rätt att när som helst, av samma orsaker häva bokningen. Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall. Hyrestagaren ska skriftligen (elektroniskt) säga upp avtalet eller meddela annullering inom utsatt tid för lokal/anläggning/utrymme. Görs annullering inom utsatt tid uppbärs ingen kostnad för bokningen ifråga.

9. Hyrestagaren ska skriftligen (elektroniskt) säga upp avtalet eller meddela annullering till administratören ifråga inom utsatt tid (14 dagar) för lokal/anläggning/utrymme. Görs annullering inom utsatt tid (14 dagar) uppbärs ingen kostnad för bokningen ifråga.